O škole

Školský vzdelávací program

 

Motto školy:

"Plody poznáš podľa stromu"

Škola podporujúca zdravie

Rozšírené vyučovanie anglického jazyka - využívanie didaktickej techniky

VIDEO

Časopis "Škola očami detí"

Dátum a čas

Sobota 10. 12. 2022

Novinky

Oznamy

Informácie pre rodičov

oznamujeme Vám, že naša škola pre komunikáciu s rodičmi žiakov uprednostňuje elektronickú žiacku knižku (EŽK)

EŽK ponúka aktuálne informácie o Vašich deťoch, poskytuje prehľad o ich správaní, dochádzke a známkach. Zároveň cez EŽK získate aj informácie ohľadom udelení výchovného opatrenia (pochvaly, pokarhania), oznámenia o zhoršenom alebo slabom prospechu, pozvánky na rodičovské združenie a iné. 

Pre najefektívnejšie využívanie EŽK je potrebné zriadenie rodičovského konta na prihlasovanie do EŽK. Ak máte záujem o zriadenie rodičovského konta, poskytnite triednemu učiteľovi svoj e-mail. Prístupové údaje do rodičovského konta EŽK Vám prídu e-mailom.

Ponúkame Vám možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa elektronicky. Podrobný návod: TU

 
Odkazy na linky pomoci

linka detskej dôvery

linka dôvery Nezábudka

internetové linky dôvery: 

http://nenormalne.sk/

https://ipcko.sk

https://www.stalosato.sk/

linka detskej istoty

prevencia kriminality: online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

 

Centrum výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií

Poradenské centrum - informácie - kontakt

 

S účinnosťou od 1. septembra 2022:

1. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Vyhlásenie o bezppríznakovosti je možné zaslať aj elektronicky cez rodičovského konto edupage.

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_priloha_c.1.pdf

2. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE ŽIAKOV - pokyny a inštruktážne video:

Informacie_k_preberaciemu_protokolu.docx

samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Kontakt

  • Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
    913 11 Trenčianske Stankovce
    zstrenstan@centrum.sk
  • 032/ 64 963 26

Fotogaléria

Mapa